صفحه کنونی
اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
بازگشت به صفحه نخست | شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ | ۴:۰۷ ب.ظ
0

شهرداری لاهرود در نظر دارد با مجوز از شورای اسلامی لاهرود یکدستگاه لودر کوماتسو را با شرایط زیر به فروش برساند.

وراوی :

وراوی: شهرداری لاهرود با استناد به مجوز شماره ۴۳ مورخه ۲۳ آبان ماه ۹۳ شورای محترم اسلامی شهر لاهرود در نظر دارد یک دستگاه لودر کوماتسو w90 به شماره موتور ۸۰۱۰۲-۱۳۲۷ و شماره سری ۶۲۸۹۰ را از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند.

قیمت پایه : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شرایط مزایده :

۱- پیشنهاد دهندگان بایستی مبلغ ۸۵۰۰۰,۰۰۰ ریال را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب ۳۱۰۰۰۰۰۳۶۱۰۰۷ شهرداری نزد بانک ملی شعبه لاهرود به همراه پیشنهاد خود در یک پاکت سربسته حدااکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید در یافت نمایند . شماره تماس دبیرخانه ۰۴۵ ۳۲۵۱۲۷۲۵ می باشد.

۲- به پیشنهادات فاقد سپرده ، مبهم، مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.پس از اتمام مهلت مقرر هیچ تقاضایی قبول نخواهد شد.

۳- پیشنهادات واصله راس ساعت ۱۱ صبح یازدهم روز انتشار آگهی در حضور کمیسیون معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد . حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده مجاز است.

۴- برنده مزایده موظف است حدااکثر ظرف مدت یک هفته وجه پیشنهادی را نقدا به حساب شهرداری واریز و نسبت به تقاضای نقل و انتقال سند اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و قرار داد با نفر بعدی و در صورت عدم حضور نفرات دوم و سوم برای انعقاد قرارداد، سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۵- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

۶- هزینه نشر آگهی و هزینه نقل وانتقال به عهده برنده مزایده است.

۷- مزایده فوق مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی می باشد.

متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری به شهرداری مراجعه و از اسناد و مدارک و دستگاه فوقالذکر بازدید نمایند.

     محمد قهرمانی- شهردار لاهرود 

اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
دیدگاه ها

دیدگاه شما درباره این خبر