صفحه کنونی
اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
بازگشت به صفحه نخست | یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴ | ۸:۳۴ ب.ظ
0

افزايش جرم در بسيارى از موارد به دليل کم رنگ شدن ارزشهايى است که در بسيارى از موارد اساس ساختارکشور را شامل مى شود و زوال هويت ملى يکى از موارد ناهنجارى درجامعه است.

وراوی :

کتله یکی از جامعه شناسان جنایی است که کاملأ مخالف توسعه مجازات براى درمان بى نظمى جامعه است. ارزشهاى اجتماعى مجموعه هاى آرمانى یک جامعه است که احترام به آنها باعث کوشش افراد و شکل گیرى ایده‌ها مى شود و نوعى سازگارى اجتماعى ایجاد مى‌کند.

حقوقدانان گروه جامعه شناسی جنایی در مورد نقش ارزشهای اجتماعی در کاهش جرم می گویند، هنجارها زیر مجموعه ارزشها هستند. ژان کارنو مردم شناس فرانسوى ارزشهاى یک گروه را شامل عقاید، هنجارها، شناسایى فنون و اشیاء مادى که افکار وگرایش‌ها در پیرامون آن شکل گرفته و به تجربه رسیده تعریف مى کند. البته ممکن است ارزش مورد اقبال در اساس نادرست هم باشد.

به گفته این حقوقدانان افزایش جرم در بسیارى از موارد به دلیل کم رنگ شدن ارزشهایى است که در بسیارى از موارد اساس ساختارکشور را شامل مى شود و زوال هویت ملى یکى از موارد ناهنجارى درجامعه است.

ارزش فردى درصورتى که درشرایط لازم به وجود بیاید مى تواند به ارزشهاى اجتماعى مبدل شود. ارزشهاى اخلاقى با نظام اجتماعى رابطه دارند و مى توانند به صورت هنجارها و رسوم درآیند و موجب انتظام زندگى افراد وگروهها شوند.

درجوامعى که به جاى تسلط ارزشهاى اجتماعى و هنجارها و رسوم برزندگى افراد حاکمیتى وجود دارد که فاقد مشروعیت سیاسى است و باعدم اقبال عموم مواجى شده است با نگاهى حداکثرى بر تمام ابعاد زندگى فردى و اجتماعى مردم تسلط یافته است.

البته سازمانهاى اجرایى و بخشى از نظارت برحفظ یا اجراى ارزشهاى اجتماعى را برعهده دارند.هرچند بهترین نظارت مى تواند به وسیله خود مردم انجام شود.

به گفته این اساتید حقوق، مجموع این ابزارها تسلط اجتماعى رابه وجود مى آورد تسلط اجتماعى موجب محدود کردن عملکرد افراد شده و کنترل اجتماعى، فشاراجتماعى به وجودمى آید. فشارى که جامعه براى اعمال سلطه خود برمردم به کار مى برد. فشاراجتماعى یکى ازعوامل همنوایى اعضاى جامعه است

کودکان و نوجوانان و زنان بیشترین فشاراجتماعى را متحمل مى شوند که البته تسلط اجبارى بر زنان وکودکان بیشتر موجب همنوایى مى شود. بالعکس جوانان که بخاطر روحیه سرکش ممکن است تسلط اجبارى نتیجه معکوس داشته باشد درحالى که تسلط ترغیبى بیشتردر مورد جوانان پاسخگوست.

همنوا بودن به معناى به هنجاربودن است و فرد ناهنجارکسى است که رفتارش گذرا نیست که به او کجرو یا منحرف مى گویند.

انواع کجرفتارى اولیه(قبل ازبرچسب خوردن)، ثانویه(پس ازبرچسب خوردن وحالا فرد خودرا منحرف مى داند.)کجروى ممکن است ناآگاهانه، آگاهانه یا فردى باشد.

به گفته گروه جامعه شناسی جنایی با اشاره به اینکه منحرفین مى توانند افراد غیرعادى، بیگانه، دیوانه و یا منحرفین موقتى باشند، موارد مانند الکلیسم، اعتیاد، ولگردى، روسپیگرى و خودکشى، همگى رفتارهاى انحرافى محسوب مى شوند و عوامل مختلفى مانند جامعه، حاکمیت غیرمشروع، فقر و فرهنگى، فقراقتصادى، تأثیرمحیط، عوامل سیاسى موجب انحراف شوند.

به گفته این حقوق دانان ، مفاهیم مقدس و مورد احترام هرجامعه ارزش آن جامعه راتشکیل مى دهد و رفتارهاى مبتنى برآن ارزشها هنجار جامعه مى شوند.ادامه حیات هرجامعه منوط به رعایت ارزشها و هنجارها توسط افراد جامعه است.

بهترین ضمانت اجرا براى حفظ ارزشها وهنجارها آن است که مردم خود مشتاقانه آن را بپذیرند.

به گفته گروه جامعه شناسی جنایی بهترین و برترین حالات نظارت اجتماعى به ۴ شکل از جمله نظارت از طریق اجتماعی کردن (یادگیری گرایش ها، آرزوها، عادات و نقش های اجتماعی است).که مورد نظر همه جوامع باتوجه به رأفت ومهراست، نظارت از طریق فشار گروههای نخستین که معمولأ گروههاى حاکم بر اجراى قوانین راشامل مى شود، نظارت از طریق گروههاى دومین که همان نظارت مدنى است، نظارت از طریق زبان و زور که قواى قاهره با ابزار جزا گرا هستند انجام می گیرد.

اما قطعأ نظارت وکنترل‌هاى غیررسمى برکنترل‌هاى رسمى اولویت دارد.کنترل اجتماعى مجموعه عوامل محسوس و نامحسوس یک جامعه را شامل مى شود و معمولأ به گونه‌اى برنامه ریزى مى کنندکه مردم بنابر عادت یا داوطلبانه یا اختیارى به سمت همنوایى رفته و به ندرت سؤال براى چرایى مطرح مى کنند.

پس ازکنترل و نظارت انواع پیشگیرى مطرح مى شودکه شامل پیشگیرى کوتاه مدت و بلندمدت است و البته هیچ گاه پیشگیرى کوتاه مدت به تنهایى براى حفظ اهداف جامعه مفید نبوده است.

گفتنی است، در مورد نقش وجدان اخلاقى در پیشگیرى از وقوع انحرافات اجتماعى و حفظ ارزشهاى حاکم برجامعه است. نقش وجدان اخلاقی در کنترل رفتار و جلوگیری از ایجاد انحرافات بسیار مهم تر از هرگونه ترفندى براى پیشگیرى است.

تدوین قوانین بازدارنده و تعیین مجازاتهای مختلف با درجات متعدد، برنامه ریزی در امر چالشهای سیاسی، اقتصادی در جهت مبارزه با فقر و افزایش سطح رفاه اجتماعی و سایر عوامل و قواعد گفته و ناگفته همه و همه را به عنوان عوامل محیطی می‌شناسیم که مجموعه آنها نیمی از حل مشکل می باشند نیمه بیشتر تلاشها باید در جهت یافتن اهرمهای مؤثر بر ارگانیسم افراد گردد.

انسان به عنوان پیچیده ترین پدیده خلقت دارای علائق، نقاط ضعف و قوتها، سلایق و بینش هائی است که در صورت شناسایی و ایجاد اثر بر آنها می توان وی را در مقابله با آسیب های اجتماعی تقویت کرده و یا اینکه در نهایت او

را از چنگال کجرویها رهائی بخشید.

بدور از هرگونه تعصب و نگرش دگماتیستی امروز اکثر جامعه شناسان، روانشناسان، پژوهشگران و علمای آسیبهای اجتماعی نقش مبانی معنوی همچون باورهای دینی ارزشهای اخلاقی و وجدان اجتماعی را در پیشگیری و علاج کجرویها را بسیار موثرتر از عوامل محیطی شناسائی و تأیید کرده اند.

در ایجاد و تقویت این مبانی (خانواده، مدرسه و اجتماع) سه حوزه اصلی می باشند که در صورت تمرکز این سه بر اینگونه عوامل بسیار نادرست است که فرد دچار ناهنجاری گردد.

خبرنگار ایسنا: سمیه درازی

منابع:

گروه جامعه شناسی جنایی

۱٫ پانتم، هیلری، ۱۳۸۵، دوگانگی واقعیت/ ارزش، ترجمه فریدون فاطمی

۲٫ آگ برن و نیم کف، ۱۳۸۰، زمینه جامعه شناسی، ترجمه ا. ح. آریان پور

۳٫ ژان ون دث، اسکار برگ الینور،۱۳۷۸، چیستی ارزش، ترجمه اصغر افتخاری،

۴٫محمد خلیفه، عبدالطیف، ۱۳۷۸، بررسی روان شناختی تحول ارزشها، ترجمه سید حسن سعیدی،

اشتراک گذاری/چاپ خبر

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
دیدگاه ها

دیدگاه شما درباره این خبر